IELTS Courses in Manchester for International Students
IELTS Courses in Manchester for International Students

IELTS Courses in Manchester

IELTS Group Class Schedule

DayTime
Monday / Wednesday 10:00 - 13:00
Tuesday / Thursday 17:00 - 20:00
Saturday 11:00-14:00 & 15:00 - 18:00

IELTS Academic Writing

DayTime
Friday 10:00 - 13:00
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool