Điều Khoản & Điều Kiện Bán Hàng của SI-UK
Điều Khoản & Điều Kiện Bán Hàng của SI-UK

Điều Khoản & Điều Kiện SI-UK

Điều Khoản & Điều Kiện Bán Hàng

Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ bán hàng của www.studyin-uk.com

1 ĐỊNH NGHĨA

1.1 "Người Mua" là cá nhân hoặc tổ chức mua hàng hoặc đồng ý mua Dịch Vụ từ Người Bán;

1.2 "Người Tiêu Dùng" sẽ mang định nghĩa được mô tả trong phần 12 của Luật Điều Khoản Hợp Đồng Không Công Bằng của Anh được thông qua năm 1977 (Unfair Contract Terms Act);

1.3 "Hợp Đồng" là hợp đồng giữa Người Bán và Người Mua trong giao dịch về Dịch Vụ kết hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện này;

1.4 "Dịch Vụ" là dịch vụ mà Người Mua đồng ý mua từ Người Bán;

1.5 "Người Bán" là Công Ty TNHH SI-UK London, là chủ và điều hành trang web studyin-uk.com;

1.6 "Điều Khoản và Điều Kiện" là các điều khoản và điều kiện bán hàng được lập ra trong thoả thuận này và bất kỳ những điều khoản và điều kiện đặc biệt được thoả thuận bằng văn bản bởi Người Bán;

1.7 "Website" là trang web Studyin-uk.com

2 ĐIỀU KIỆN

2.1 Không có Điều khoản và Điều kiện nào sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi theo luật định của Người Mua với tư cách là Người Tiêu Dùng.

2.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng với tất cả các hợp đồng bán hàng Dịch Vụ của Người Bán tới Người Mua và được ưu tiên áp dụng hơn bất kỳ tài liệu hoặc giao tiếp nào khác từ Người Mua.

2.3 Việc chấp nhận Dịch Vụ được cung cấp được coi là chứng cứ cho sự chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện của Người Mua.

2.4 Bất kỳ sự thay đổi nào tới các Điều khoản và Điều kiện (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện thoả thuận đặc biệt giữa các bên) sẽ không được áp dụng trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Người Bán.

2.5 Bất kỳ điều kiện đặc biệt nào được áp dụng cho việc cung cấp Dịch Vụ đều được ghi rõ trong Phụ Lục của thoả thuận này.

2.6 Các khiếu nại phải được gửi đến địa chỉ của Người Bán theo quy định tại khoản 1.5.

3 ĐẶT HÀNG

3.1 Tất cả các đơn đặt hàng cho các Dịch Vụ được coi là được cung cấp bởi Người Mua để đặt mua các Dịch Vụ theo các Điều Khoản và Điều Kiện và có thể được chấp nhận bởi Người Bán. Người Bán có thể chọn không chấp nhận đơn đặt hàng vì bất kỳ lý do nào.

3.2 Khi thực hiện đơn đặt hàng trên website, các bước kỹ thuật mà Người Mua cần hoàn tất cho quá trình đặt hàng được mô tả trong các trang có liên quan của website.

4 BÁO GIÁ VÀ THANH TOÁN

4.1 Giá của các Dịch Vụ sẽ được quy định trên website. Giá đã bao gồm thuế GTGT.

4.2 Tổng giá trị đơn hàng, bao gồm thuế GTGT, sẽ được hiển thị trong giỏ mua hàng của Người Mua trước khi xác nhận đơn hàng.

4.3 Sau khi đơn hàng được nhận, Người Bán sẽ phải xác nhận thông tin chi tiết, mô tả và giá cho các Dịch Vụ kèm theo thông tin về quyền huỷ bỏ đơn hàng nếu Người Mua là Người Tiêu Dùng qua email.

4.4 Trong trường hợp thanh toán được chấp nhận hoặc từ chối, số tiền còn nợ sẽ được xử lý như nợ quá hạn và Người Bán sẽ ngay lập tức được quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ cho đến khi thanh toán đã được nhận.

5 HIỆU SUẤT DỊCH VỤ

5.1 Người Bán sẽ thực hiện Dịch Vụ ngay khi nhận được hoá đơn thanh toán.

5.2 Người Bán sẽ thực hiện Dịch Vụ với kỹ năng và sự chăm sóc hợp lý. Tuy nhiên, có trường hợp, Người Bán không đảm bảo rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ dữ liệu được tạo ra, lưu trữ, truyền tải hoặc sử dụng thông qua hoặc kết hợp với Dịch Vụ sẽ được hoàn thành, chính xác, an toàn, kịp thời, được giao hoặc nhận một cách chính xác hoặc không.

5.3 Các Dịch Vụ của SI-UK sẽ bắt đầu sau khi được thanh toán và tiếp tục thực hiện trừ khi bị chấm dứt theo quy định của điều khoản 5.4 và 5.5.

5.4 Dựa theo điều khoản 5.3, Người Bán có thể chấm dứt thỏa thuận này (liên quan đến một số hoặc tất cả các Dịch Vụ) bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước 30 ngày và bất kỳ thanh toán còn nợ vẫn phải được thanh toán, hoặc nếu đã thanh toán, sẽ được hoàn trả.

5.5 Người Bán có thể chấm dứt thỏa thuận này (liên quan đến một số hoặc tất cả các Dịch Vụ) hoặc đình chỉ một số hoặc tất cả các Dịch Vụ bằng văn bản thông báo nếu Người Mua vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, và bất kỳ thanh toán còn nợ vẫn phải được thanh toán, hoặc nếu đã thanh toán, sẽ không được hoàn trả.

6 QUYỀN CỦA NGƯỜI BÁN

6.1 Người Bán có quyền định kỳ cập nhật giá trên website, mà không thể được đảm bảo cho bất kỳ khoảng thời gian. Người Bán phải thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo giá chính xác tại thời điểm mà Người Mua đặt hàng.

6.2 Người Bán có quyền thu hồi bất kỳ Dịch Vụ nào trên website vào bất kỳ thời điểm nào.

6.3 Người Bán sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ ai trong việc thu hồi Dịch Vụ từ website hoặc từ chối xử lý một đơn đặt hàng.

7 AGE OF CONSENT | TUỔI CHO PHÉP

7.1 Trong trường hợp Dịch Vụ chỉ có thể được đặt mua bởi những người thuộc một độ tuổi nhất định, Người Mua sẽ được yêu cầu xác nhận rằng họ thuộc đúng độ tuổi theo pháp luật được phép đặt Dịch Vụ khi đặt hàng.

7.2 Nếu Người Bán phát hiện Người Mua chưa đủ tuổi theo luật pháp để đặt Dịch Vụ, Người Bán sẽ có quyền huỷ đơn hàng ngay tức thì mà không cần thông báo.

8 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

8.1 Trừ trường hợp được luật pháp cho phép, khi Người Mua cũng là Người Tiêu Dùng, trong trường hợp xâm phậm bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện nào bởi Người Bán, các giải pháp của Người Mua sẽ được giới hạn bởi thiệt hại mà trong mọi trường hợp vượt giá của các Dịch Vụ và Người Bán, trong mọi trường hợp, phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào để lại.

9 MIỄN TRỪ

Không từ bỏ bởi các nhà cung cấp (cho dù là rõ ràng hay ngụ ý) trong thực thi bất kỳ quyền lợi của mình theo hợp đồng này sẽ định kiến quyền lợi của mình để làm như vậy trong tương lai.

10 TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Người Bán sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ của mình nếu các kết quả chậm trễ hay thất bại từ các sự kiện hay hoàn cảnh bên ngoài kiểm soát hợp lý của nó, bao gồm nhưng không giới hạn đối với hành vi của Thiên Chúa, tấn công, khóa outs, tai nạn, chiến tranh, lửa, thất bại của bất kỳ hệ thống thông tin, viễn thông hoặc máy tính, sự cố của nhà máy hoặc máy móc hoặc thiếu hoặc sự thiếu sót của nguyên vật liệu từ một nguồn cung cấp tự nhiên, và các nhà cung cấp sẽ được hưởng một phần mở rộng hợp lý nghĩa vụ của mình.

11 SEVERANCE | CẮT HỢP ĐỒNG

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện được cho là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất cứ lý do gì bởi bất kỳ tòa án nàocó thẩm quyền, các điều khoản đó sẽ được chấm dứt và phần còn lại của các điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ như các Điều Khoản và Điều Kiện đã được thống nhất với các điều khoản bất hợp pháp hoặc không thể thực thi hợp lệ được loại bỏ.

12 THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Người Bán được quyền thay đổi các Điều Khoản & Điều Kiện vào bất kỳ thời điểm nào nhưng quyền lợi này không được ảnh hưởng tới các Điều Khoản và Điều Kiện hiện có và đã được chấp nhận bởi Người Mua vào thời điểm đặt đơn hàng.

13 LUẬT CĂN CỨ VÀ QUYỀN XÉT XỬ

Các Điều Khoản và Điều Kiện được quản lý và hiểu theo pháp luật của Anh và các bên sau đây đệ trình cho thẩm quyền độc quyền của các toà án Anh.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool