Testcon

Arrange your free consultation

For information on studying at a UK university, please complete the form below.

We will be in touch within 48 hours to arrange your initial consultation at your nearest SI-UK office in Delhi, Mumbai, Bangalore or Chennai. If you are unable to visit us in person, consultations can also be completed over Skype and telephone.

We are open from Monday to Saturday 10:00 - 18:30.

Or, refer us to one of your friends.

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham